www.inpros.cz

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Home Bezpečnost a ochrana zdraví
Email Tisk PDF

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci


Společnost INPROS PRAHA a.s. považuje hledisko bezpečnosti a ochrany zdraví při práci za důležitou součást výrobní činnosti a poskytovaných služeb a proto se rozhodla začlenit principy a zásady managementu BOZP do systému managementu společnosti, jako nedílnou součást plnění požadavků na kvalitu prováděných činností. Svůj přístup v oblasti zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozhodla prezentovat obchodním partnerům, veřejnosti a dalším zainteresovaným stranám zavedením, certifikací a udržováním a zlepšováním systému managementu BOZP dle požadavků ČSN OHSAS 18001:2008.

 

Politika BOZP

Základní principy a záměry společnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP vyjádřila rada společníků ve vyhlášené Politice BOZP. Vrcholové vedení společnosti stanovilo a schválilo politiku BOZP společnosti a zajistilo, aby v rámci stanoveného rozsahu svého systému managementu BOZP

 • odpovídala povaze a rozsahu rizik společnosti v oblasti BOZP,
 • obsahovala závazek k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti společnosti v oblasti BOZP,
 • obsahovala závazek alespoň k plnění aplikovatelných požadavků právních předpisů a jiných požadavků, k nimž se společnost zavázala a které se vztahují k nebezpečím v oblasti BOZP,
 • poskytovala rámec pro stanovování a přezkoumávání cílů BOZP,
 • byla dokumentována, implementována a udržována,
 • bylo k ní komunikováno se všemi osobami řízenými organizací se záměrem vytvořit povědomí o jejich individuálních povinnostech v oblasti BOZP,
 • byla dostupná zainteresovaným stranám, a
 • byla pravidelně přezkoumávána k zajištění neustálé vhodnosti a přiměřenosti ve vztahu ke společnosti.

Politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společnosti je platná pro všechny její činnosti .

Plánování

Společnost má vytvořeny a udržuje postupy identifikace nebezpečí, posuzování rizik a pro jejich řízení. Je zajištěno, aby výsledky řízení a hodnocení rizik BOZP byly v souladu s cíli BOZP a aby byli dokumentovány a udržovány výsledky identifikace nebezpečí a posuzování rizik. Metodika identifikace nebezpečí a posuzování rizik je definována s ohledem na cíle BOZP společnosti zajišťuje, že identifikace nebezpečí a hodnocení rizik jsou prováděna na základě objektivního zjišťování a hodnocení. Pro identifikaci nebezpečí a posuzování rizika jsou brána v úvahu:

a) běžné a mimořádné činnosti,

b) činnosti všech osob, které mají přístup na pracoviště (včetně smluvních partnerů a návštěvníků),

c) lidské chování, způsobilosti a další lidské faktory,

d) identifikovaná nebezpečí vznikající mimo pracoviště, která mohou nepříznivě ovlivnit zdraví a

bezpečnost osob řízených společností na daném pracovišti,

e) nebezpečí v okolí pracoviště způsobené činnostmi spojenými s aktivitami řízenými společností

f) infrastrukturu, vybavení a materiály na pracovišti poskytované společností nebo jinými subjekty

g) změny v ve společnosti, jejích aktivitách nebo materiálech, vč. úprav systému managementu BOZP,

h) jakékoliv požadavky právních předpisů souvisejících s posuzováním rizika a implementací nezbytného řízení.Při určování způsobu řízení nebo zvažování změn stávajícího způsobu řízení je pro snižování rizik použita následující hierarchie : odstranění,nahrazení,technická opatření,značení/varování, organizační opatření, osobní ochranné prostředky.

Pro účely managementu rizik byl vytvořen Registr rizik BOZP, který uvádí přehled identifikovaných nebezpečí a vyhodnocená rizika s ohledem na jejich významnost. Tento registr je zpracován v souladu ze zákonem č. 262/2006 Sb.(Zákoník práce) §101 a je platný pro celou společnost.

 

Certifikát